MSP430FR5994 (供給中) 256KB FRAM, 8KB SRAM, 低エネルギーの演算アクセラレータ内蔵16MHz超低消費電力マイコン

 

エラッタ (1)

タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 194 2019年 1月 22日

ユーザー・ガイド (1)

タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 6490 2017年 12月 15日

その他の技術資料 (3)

タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 2954 2019年 6月 11日
PDF 2940 2018年 11月 16日
PDF 3178 2018年 8月 21日