MSP430G2x33、MSP430G2x03 ミックスド・シグナル・マイコン - MSP430G2133

MSP430G2133 (生産中止品)

MSP430G2x33、MSP430G2x03 ミックスド・シグナル・マイコン

 

主要ツールとソフトウェア